Beginselverklaring

1. Toegankelijkheid

De stichting publiekssterrenwacht Hellendoorn is toegankelijk voor een ieder – ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, of religieus gezindte – die interesse heeft in astronomie en daarmee verwante takken van natuurwetenschappen.

2. Integrale benadering

De stichting publiekssterrenwacht Hellendoorn benadert astronomie integraal. Dat betekent dat astronomie niet als een geïsoleerd natuurkundige discipline wordt gezien, maar als een integraal deel van het geheel der natuurwetenschappen. Bijgevolg wordt samenhang en verbinding onderkend met tal van maatschappelijke domeinen zoals het milieu, techniek en onderwijs.

3. Educatieve doelstelling

Kerndoelstelling en sociaal maatschappelijke toegevoegde waarde van de sterrenwacht is: de kennis over astronomie bij voor een breed mogelijk publiek toegankelijk te maken, die kennis te vergroten en astronomie te populariseren in het perspectief van natuur, techniek- en milieueducatie.

4. Neutraal en Onafhankelijk

De stichting publiekssterrenwacht Hellendoorn in juridische rechtspersoon is neutraal en onafhankelijk. Ze neemt als juridische entiteit geen standpunt in over mogelijk verklaringen, benaderingen, of stromingen in de astronomie of bepaalde astronomische verschijnselen. De sterrenwacht geeft – slechts ter kennisname en geheel neutraal – de stand der actuele en historische wetenschap weer.

5. Algemeen aanvaarde Kennisbronnen

Bronnen van kennis zijn eerst en vooral, alom erkende nationale en internationale instituten zoals Universiteiten voor Sterrenkunde, NASA, ESA, evenals Vakliteratuur van algemeen erkende waardevolle en gerespecteerde Auteurs en of Wetenschapsjournalisten.

6. Wederzijds Respect

De sterrenwacht benadert alle tijdsgebonden stromingen, visies en individuele overtuigingen op een respectvolle wijze. Ook voor theorievorming en benaderingen die afwijken van het gangbare gedachtegoed is plaats. Van de vrijwilligers en of individuen of groepen die als gast optreden bij of namens de sterrenwacht, wordt verwacht dat men respectvol spreekt over de opvattingen van anderen en alles doet om anderen niet te kwetsen in hun opvattingen.

7. Verbindend in Harmonie

De sterrenwacht streeft er naar te kunnen fungeren als een harmonieuze ontmoetingsplaats, en podium voor mensen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten. Een ontmoetingsplaats in het perspectief van astronomie om met elkaar kennis te nemen, te delen en te genereren. Visies, meningen en ideeën worden in harmonie gewisseld, aanwezige verschillen in benaderingen zetten aan tot reflectie, vernieuwing en ontwikkeling.

8. Beginselen algemeen gedachtegoed.

Van actieve vrijwilligers wordt verwacht dat zij deze beginselverklaringen kennen, volledig onderschrijven als uitgangspunt voor de persoonlijke inzet, overeenkomstig handelen in de onderlinge omgang met elkaar en in de communicatie met gasten en of het publiek dat de sterrenwacht bezoekt.

Hellendoorn,
September 2011